News & Events

Here are the directions to
Yonsei University.

Seminar & colloquium
[신소재공학세미나3 안내] 5/30(목) 양우석 교수(성균관대학교) 2024-05-21

[신소재공학세미나3 안내]


▣ 주   제: ​Electrochemical energy conversion: Materials and devices

▣ 연   사: 양우석 교수

▣ 소   속: 성균관대학교

▣ 일   시: 2024. 05. 30.(목) 11:00 ~ 12:00

▣ 장   소: 제3공학관 C040호

▣ 초   청: 황성주 교수